Lihasvalu UGT korvaltoime toetab.

Seetõttu võivad valgantsikloviiri manustamisel ilmneda gantsikloviiri kasutamisega seotud kõrvaltoimed. Lapsed: Siirdatud elundiga lastele on ravimi annustamine individuaalne, sõltuvalt patsiendi neerufunktsioonist, pikkusest ja kehakaalust. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Seetõttu kogemused siirikuga patsientide kohta on piiratud. Valganciclovir Accord´i peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb ravieelselt tsütopeenia või anamneesis ravimiga seotud tsütopeenia või kes saavad kiiritusravi.

Valganciclovir accord - õhukese polümeerikattega tablett (450mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

Raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia ja pantsütopeeniaga patsiendid: Enne ravi alustamist vt lõik 4. Manustamisviis Valganciclovir Accord´i manustatakse suu kaudu, võimalusel koos toiduga vt lõik 5. Lastele, kes ei ole võimelised Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette neelama, võib manustada valgantsikloviiri suukaudset lahust.

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid Tablette ei tohi poolitada ega purustada. Kuna valgantsikloviir on inimesele potentsiaalselt teratogeense ja kantserogeense toimega, peab purustatud tablettide käsitsemisel olema ettevaatlik vt lõik 4. Vältida poolitatud või purustatud tablettide otsest kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui selline kokkupuude peaks aset leidma, pesta hoolikalt seebi ja veega, loputada silmi hoolikalt steriliseeritud veega või selle puudumisel puhta veega.

Vastunäidustused Valganciclovir Accord on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral valgantsikloviiri, gantsikloviiri või lõigus 6.

 1. Oli liigestega valud
 2. Polve pohjused
 3. Быстро произнесла .
 4. Она чудесная.
 5. Zejula | myHealthbox

Valgantsikloviiri Valganciclovir Accord´i toimeaineatsikloviiri ja valatsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu on võimalik ristuva ülitundlikkusreaktsiooni teke nende ravimite vahel. Seetõttu on Valganciclovir Accord vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus atsikloviiri või valatsikloviiri suhtes. Valganciclovir Accord on vastunäidustatud imetamise ajal vt lõik 4.

 • Valu uhises kui Anestehetile
 • Seetõttu ei tohi nendel patsientidel valgantsikloviiri õhukese polümeerikattega tablette kasutada vt lõigud 4.
 • Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist või kasutamise ajal järgmistel juhtudel: Zejula vähendab teie vererakkude arvu, näiteks teie vere punaliblede arvu aneemiavere valgeliblede arvu neutropeenia või trombotsüütide arvu trombotsütopeenia.
 • И тут ты заявляешь, что решила навсегда оставить Новый Эдем, и к тому же прямо .
 • Uhiste valude diagnoosimine
 • Вот вам и дружба с общением.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Enne ravi alustamist valgantsikloviiriga tuleb patsiente teavitada võimalikust ohust lootele. Loomkatsetes oli gantsikloviiril mutageenne, teratogeenne, aspermatogeenne ja kantserogeenne toime ning naise viljakust vähendav toime. Seetõttu tuleb valgantsikloviiri inimestel pidada potentsiaalseks teratogeeniks ja kantserogeeniks, mis võib põhjustada väärarenguid ja vähkkasvajaid vt lõik 5.

Füsioteraapia: puusa painutajate venitus

Samuti on tõenäoline, et valgantsikloviir põhjustab mööduvat või püsivat spermatogeneesi pärssimist. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid ravimeid. Mehed peavad nii ravi ajal kui ka vähemalt 90 päeva pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit, välja arvatud juhul, kui naispartneri rasestumisvõimalus on välistatud vt lõigud 4.

Valgantsikloviiril on kantserogeenne ja reproduktsioonitoksiline toime ka pikemas perspektiivis. Valgantsikloviiri ja gantsikloviiri saanud patsientidel on täheldatud raske leukopeenia, neutropeenia, aneemia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, luuüdi depressiooni ja aplastilise aneemia teket.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Valganciclovir Accord´i peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kellel esineb ravieelselt tsütopeenia või anamneesis ravimiga seotud tsütopeenia või kes saavad kiiritusravi. Ravi ajal on soovitatav regulaarselt kontrollida täisverepilti ja trombotsüütide arvu.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Luude ja liigeste susteemsed haigused

Hoolikalt tuleb jälgida neerukahjustusega patsiente ja lapsi, vähemalt iga siirdamiskeskuse külastuse ajal. Gantsikloviiri liiga suuri annuseid seostatakse eluohtlike kõrvaltoimetega.

Seetõttu on annustamisjuhiste täpne järgimine eriti tähtis ravi alustamisel, induktsioonravilt säilitusravile üleminekul ning patsientidel, kes võivad suukaudselt gantsikloviirilt üle minna valgantsikloviirile, kuna Valganciclovir Accord´i ei saa gantsikloviiri kapslitega üks-ühele asendada. Üleminekul gantsikloviiri kapslitelt tuleb patsiente teavitada üleannustamise ohust, kui nad võtavad määratust rohkem Valganciclovir Accord´i tablette vt lõigud 4. Neerufunktsiooni häirete korral on vajalik annuse korrigeerimine kreatiniini kliirensi alusel vt lõigud 4.

Valganciclovir Accord´i õhukese polümeerikattega tablette ei tohi kasutada hemodialüüsi saavatel patsientidel vt lõigud 4. Imipeneem-tsilastatiini ja gantsikloviiri kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket. Valganciclovir Accord´i tohib koos imipeneem-tsilastatiiniga kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

Patsiente, kes saavad samaaegset ravi valgantsikloviiri ja a didanosiini, b müelosupressiivse toimega ravimite nt zidovudiin või c neerufunktsiooni mõjutavate ainetega, tuleb hoolikalt jälgida suurenenud toksilisuse ilmingute suhtes vt lõik 4.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Valutab liigese suu ja paisub

Kontrolliga kliinilises uuringus, kus valgantsikloviiri kasutati CMV infektsiooni profülaktiliseks raviks transplantatsiooni korral üksikasjalikum teave vt lõik 5. Seetõttu kogemused siirikuga patsientide kohta on piiratud.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Koostoimed valgantsikloviiriga Valgantsikloviiriga ei ole in vivo koostoimeuuringuid teostatud. Kuna valgantsikloviir metaboliseerub ulatuslikult ja kiiresti gantsikloviiriks, võivad valgantsikloviiri kasutamisel tekkida ka gantsikloviiriga seotud koostoimed.

 • Polydex glukoosamiini kondroitiin
 • А у меня .
 • Проговорил Ричард.
 • Она не сомневается в том, как все Патрик явно мучился.
 • Liigeste degeneratsiooni ravi
 • Коротким движением двух щупалец октопаук отшвырнул мяч детям, и работа возобновилась.

Koostoimed gantsikloviiriga Imipeneem-tsilastatiin Gantsikloviiri ja imipeneem-tsilastatiini samaaegselt kasutavatel patsientidel on kirjeldatud krampide teket. Neid ravimeid tohib koos kasutada vaid juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud vt lõik 4.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Vitamiinikompleksi liigeste raviks

Need muutused olid kooskõlas koostoime mehhanismiga, mis hõlmab konkureerivat tubulaarset sekretsiooni neerudes. Seetõttu tuleb probenetsiidi ja Valganciclovir Accord´i kasutavaid patsiente hoolikalt jälgida gantsikloviiri toksilisuse suhtes. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Zejula võtmise ajal võite tunda nõrkust, väsimust või pearinglust ning see võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Olge autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik. Zejula sisaldab laktoosi Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Mis on suured liigesed ja nende ravi

Zejula sisaldab tartrasiini E See võib tekitada allergilisi reaktsioone. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Esimesele plaatinapõhisele keemiaravile allunud munasarjavähk Soovitatav algannus on mg kaks mg kapslit korraga üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma. Tagasi tulnud retsidiveerunud munasarjavähk Soovitatav algannus on mg kolm mg kapslit korraga üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Parast kahju paisub liigese

Zejula võtmine enne magamaminekut võib aidata teil iiveldust vähendada. Neelake kapslid vähese veega tervelt alla. Ärge kapsleid närige ega purustage. Arst kontrollib teid regulaarselt ja üldjuhul jätkate Zejula võtmist, kuni sellest on kasu ja kuni ei teki vastuvõetamatuid kõrvaltoimeid.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Järgmine annus võtke tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Lihasvalu UGT korvaltoime toetab Neuroos ja haigused liigeste

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.