DICLOFENAC Puha polve

Kiirabiauto välisilme, kaasa arvatud valgus- ja heliseadmete paigaldus peab vastama Vabariigi Valitsuse Kiirabiautod» kehtestatud nõuetele.

Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Felogel ja milleks seda kasutatakse Felogel geel sisaldab toimeainena diklofenaknaatriumi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks. Seda kasutatakse paikselt nahale määrimiseks. Felogel geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle aastastel noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ning põletikuliste seisundite korral, nt lihas-ja liigestraumad nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditraumakõõlusepõletik, küünarvarre või põlve turse.

Liigeste ravi tatar

Mida on vaja teada enne Felogel kasutamist Ärge kasutage Felogel geeli - kui olete diklofenaknaatriumi või selle ravimi mis tahes koostisosade loetletud lõigus 6 suhtes allergiline; - kui te olete ülitundlik aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes. Selle ilminguks on astmahoog, lööve või allergiline nohu; - raseduse kolmandal trimestril; - kui te olete noorem kui eluaastat. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Mõned patsiendid peavad olema selle ravimi kasutamisel eriti ettevaatlikud.

Felogel geeli võib kanda ainult kahjustamata nahale kus pole lahtisi haavu ega vigastusi. Felogel geeli ei tohi manustada silmade ümbrusesse ega limaskestadele ega suhu.

Mida juua, kui liigese poletik

Felogel geeli ei tohi manustada oklusiivsete veekindlad või õhku mitteläbilaskvad sidemete alla. Ravitava piirkonna nahk ei tohi kokku puutuda otsese päikesevalgusega. Nahaärrituse või muude ülitundlikkuse ilmingute korral tuleb ravi katkestada. Muud ravimid ja Felogel Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kuigi koostoimed teiste ravimitega ei ole diklofenak-geeli nahale manustamisel tõenäolised, teavitage oma arsti, kui te võtate aspiriini või teisi põletikuvastasel ravimeid, kortikosteroide ja vererõhku alandavaid ravimeid.

Rasedus DICLOFENAC Puha polve imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

  1. Jooksu ajal vaga valus liigesed
  2. Eri lihasevalude puhul kasutatavad diklofenakki sisaldavad ravimid suurendavad aju- ja südameinfarkti riski.

Felogel geeli ei tohi kasutada viimase kolme raseduskuu ajal. Esimesel kuuel raseduskuul võib Felogel geeli kasutada ainult äärmisel vajadusel. Juhul kui rasestuda sooviv naine või juba rase naine kasutab raseduse esimesel või teisel trimestril Felogel geeli, tuleb annus hoida nii väike ja ravi kestus nii lühike kui võimalik. Kui te toidate last rinnaga, kasutage Felogel geeli ainult juhul, kui teie arst on seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Felogel geeli manustamine nahale ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Felogel sisaldab - propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust; - naatriumbensoaati, millel on mõõdukas ärritav toime nahale, silmadele ja limaskestadele.

Saada e-kiri

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Felogel on mõeldud paikseks manustamiseks nahale. Kui arst ei ole soovitanud teisiti, tuleb ravimit manustada järgmiselt: Täiskasvanud ja üle aastased noorukid Manustada geeli ravitava piirkonna nahale Vajalik kogus geeli sõltub ravitava piirkonna suurusest. Näiteks 2 g geeli ligikaudu 6 cm pikkune geeliriba on piisav ligikaudu 20 cm x 20 cm cm2 suuruset nahapinna raviks.

Pärast iga manustamiskorda tuleb hoolikalt pesta käsi, välja arvatud juhul, kui käed on ravitavaks piirkonnaks. Ravi kestus Mitte kasutada kauem kui 14 päeva, juhul kui teie arst ei ole teisiti soovitanud.

Liigeste ja sidemete tooriistad

Pöörduge oma arsti poole kui sümptomid esimese 7 päevaga ei parane või halvenevad. Samuti on arsti konsultatsioon soovitatav juhul, kui haigestunud on rohkem kui 2 suuremat liigest.

Lapsed ja alla aastased noorukid Ärge kasutage Felogel geeli lastel ja alla aastastel noorukitel.

DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG REKTAALSUPOSIIT 100MG N10

Kui juhuslikult on ravimit neelatud alla või kui ravim satub silma, limaskestadele või lahtistele haavadele, võtke kohe ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Diclofenac sodium topical solution for back pain get information on diclofenac sodium topi

Kui teil on lisaküsimusi DICLOFENAC Puha polve ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Main navigation

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, lõpetage koheselt Felogel kasutamine ja konsulteerige arsti DICLOFENAC Puha polve apteekriga: - Villiline nahapõletik bulloosne dermatiit võib ilmneda Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt kerged kuni mõõdukad, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, pöörduge oma arsti või apteekri poole. Sageli esinevad kõrvaltoimed võivad ilmneda Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, turse ja villidega.

Kui teil ilmneb mõni ülalkirjeldatud kõrvaltoimetest, tuleb ravimi kasutamine katkestada ning võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi avamist võib seda ravimit kasutada 6 kuu jooksul. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.

Arst vastas:

Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Pakendi sisu ja muu teave Mida Felogel sisaldab - Toimeaine on diklofenaknaatrium. Kuidas Felogel välja näeb ja pakendi sisu Felogel geel on läbipaistev, värvitu, geeljas mass ühtlase konsistentsi ja isopropüülalkoholile iseloomuliku lõhnaga. Tuub on pappkarbis. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.