Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Kasutustingimused

Üldsätted:

1.1. Portaali kasutajatingimused on täitmiseks kohustuslikud kõikidele kasutajatele.

1.2. Portaali pakutavaid teenuseid kasutades nõustute kõikide lepingus sätestatud nõudmiste ja tingimustega.

1.3. Portaal jätab endale õiguse teha kasutajatingimustes muudatusi ja täiendusi.

1.4. Portaal pakub kasutajatele informatsiooni. Kõik tööotsijate ja tööpakkujate vahel sõlmitud lepingud ja võimalikud töösuhted sõlmitakse osapoolte vahel ja portaal ei osale nende lepingute koostamisel ega täitmisel.

1.5. Portaal ei vastuta tehtavate tehingute õiguspärasuse, portaalis avaldatud informatsiooni õigsuse ja täpsuse eest (kuid teeb endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks õige).

1.6. Portaalis avaldatud töökuulutuse kasutamise ja edaspidise avaldamise õigus kuulub peale selle avaldamist portaalile.

1.7. Kasutajal ei ole lubatud andmebaasis olevat informatsiooni osaliselt või täielikult kopeerida, ilma portaali eelneva kirjaliku nõusolekuta.

1.8. Teenuse kasutaja kinnitab, et portaalis avaldatud informatsiooni autor või autorid on andnud portaalile loa kõigi isiklike õiguste täielikuks teostamiseks autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.9. Portaali haldaja võib muuta, täiendada või eemaldada sisestatud infot ja reklaame enda äranägemise järgi.

1.10. Kõik portaalis avaldatud töökuulutused ja muu informatsioon võivad olla leitavad interneti otsimootorites, sotsiaalmeedia keskkondades ja portaali partnerite väljaannetes (internet, paberväljaanded, tele – ja raadioreklaam). Haldaja ei edasta kasutajate või kasutajate poolt sisestatud CV´de andmeid kolmandatele osapooltele reklaami või otsepostituste saatmiseks, samuti ei saadeta kasutajatele soovimatut reklaami portaali haldaja poolt.

Kasutaja õigused ja kohustused:

2.1 Kasutaja esitab portaali kasutamisel enda valitud andmed. Kasutaja kinnitab, et esitatud/sisestatud andmed ja informatsioon on õiged.

2.2 Kasutaja on kohustatud järgima andmete sisestamisel haldaja ettekirjutusi..

2.3 Kasutaja kinnitab, et teenuse osutamiseks teenuse haldajale esitatud materjalid on kasutaja omand või tal on õigus neid materjale lepingu nõuetekohaseks täitmiseks kasutada.

2.4 Kasutaja sisestatud informatsioon ja andmed peavad olema koostatud häid tavasid ja põhimõtteid järgides. Andmebaasi sisestatud informatsioon ei või olla inimesi provotseeriv, solvav ega kehtivate õigusaktidega vastuolus.

2.5 Kasutaja kohustub koheselt täiendama või parandama andmebaasi sisestatud andmeid, kui need andmed on peale avaldmist muutunud ebatäpseks. Juhul, kui kasutajal puudub ligipääs iseseisvalt nende andmete muutmiseks, kohustub kasutaja sellest haldajat koheselt kirjalikult teavitama.

2.6 Kasutaja kohustub tagama, et tema poolt sisestatud tööpakkumised, CV´d, e-kirjad, kaaskirjad või portaali laetud failid ei sisalda arvutiviirusi või muid faile, mis võiks kahjustada või häirida portaali või portaali kasutajate tööd.

2.7 Kasutaja kohustub hoidma saladuses ja mitte väljastama oma kasutajanime ja paroole kolmandatele osapooltele.

2.8 Kasutajal ei ole õigust portaalist saadud töökuulutusi ja avalike CV´sid kopeerida ja neid kasutada ärilistel eesmärkidel. Portaal jätab endale õiguse selliste tegevuste puhul kahjunõude esitamiseks.

2.9 Kasutaja kohustub tasuma teenuse eest valitud mahus ja tähtaegadel.

2.10 Kasutajal on õigus kuulutada portaalis tasuta kui pakutav töötasu on avalik.

2.11 Kasutajal on õigus avaldatud kuulutus peatada või eemaldada.

2.12 Kasutajal pole õigus lepingupunktides 2.1, 2.4, 2.8 ja 2.11 toodud juhtudel nõuda tagasi kuulutuse eest makstud tasu.

Haldaja õigused ja kohustused:

3.1 Haldaja kohustub osutama teenust kvaliteetselt, tähtaegselt ning kooskõlas lepingu nõuetega, kui vastupidine ei tulene kasutaja tegevusest või tegevusetusest (kaasa arvatud teenuse osutamiseks vajalike materjalide tähtajaks andmata jätmine).

3.2 Haldaja kohustub kasutajat informeerima töö käigus tekkinud probleemidest ning tal on õigus nõuda kasutajalt juhiseid ja infot.

3.3 Haldaja kohustub avaldama tasulise töökuuluse peale teenuse eest tasu laekumist hiljemalt järgneval tööpäeval, tingimusel, et töökuulutus vastab lepingu nõuetele.

3.4 Haldaja avaldab avaliku töötasuga tasuta kuulutuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul.

3.5 Haldajal on õigus vasatvalt teenuse arengule muuta ühepoolselt teenuste hindu. Kõik muudatused lepingutingimustes ja hinnakirjades avaldatakse portaalis.

3.6 Haldajal on õigus piirata kasutaja õigusi portaali kasutamisel või ühepoolselt lõpetada kasutajastaatus kui kasutaja ei täida lepingu nõudeid või rikub neid.

3.7 Haldajal on õigus muuta või täiendada avaldatud informatsiooni ja eemaldada kuulutusi kui need ei vasta kasutajatingimustes väljatoodud nõuetele. Eemaldatud kuulutuste ja lisateenuste eest tasutud raha tagasi ei maksta, tekkinud kahju ja saamata jäänud tulu ei hüvitata.

3.8 Haldaja kohustub peale kasutaja registreerimist saatma kasutaja poolt märgitud e-postile kinnituse registreerimise õnnestumise kohta.

3.9 Haldajal ei ole õigust edastada kasutajanimesid, paroole ja isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

3.10 Haldajal on õigus aegunud töökuulutust iseseisvalt pikendada 28 päeva võrra, va juhtudel kui tööandja on andnud eraldi kas suuliselt või kirjalikult teada oma soovist töökuulutust mitte pikendada. Haldaja saadab üldjuhul kirjaliku teate tööandjale selle kohta, et töökuulutus on aegunud. Juhul kui kirjale ei reageerita jätab haldaja endale samuti õiguse töökuulutuse avaldamist pikendada.

3.11 Haldajal on õigus piirata ligipääsu portaalile nendele kasutajatele, kes ei täida käesolevaid kasutajatingimusi.

3.12 Haldajal on õigus jagada tööpakkumisi sotsiaalmeedias.

Lõppsätted

4.1 Kasutajatingimused kehtivad alates portaalis konto loomisest ja loetakse aksepteerituks mistahes teenuse kasutamise alustamisega.

4.2 Lepingut tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahkarvamuste lahendamiseks kokkuleppele ei jõuta, on kasutajal ja haldajal õigus pöörduda vaidlusega Harju Maakohtusse.