Kui patsiente toodeldakse. Pirita PAK privaatsuspoliitika

Ligipääsuõigused isikuandmetele on piiratud vastavalt teenuse osutamise vajadusele. Isikuandmete töötlemiseks Medexi töötajad identifitseerivad ennast. Üldised uuringuandmed kuupäev, meditsiinitöötaja jne Andmed teavitamise kohta Patsiendi juhtumitega tegelevad meditsiini töötajad, kes töötavad asutuses, mida patsient külastab Dermatoloogid, kes töötavad asutused, kuhu e-konsultatsioon saadeti Andmete hoidmine Andmeid hoitakse ainult Euroopa Liidus asuvates serverites ega jagata kolmandate osapooltega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Patsiendilt kogutakse järgmisi isikuandmeid registreerides: ees- ja perekonnanimi; telefoninumber Isikuandmeid on vaja töödelda broneeringu vormistamise eesmärgil ja need kogutakse otse Patsiendilt või tema eestkostjalt. Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid kooskõlas kehtiva õiguse ja käesolevate privaatsussätetega.

Isikuandmete töötlemine haiglas

Küpsiste näol on tegemist teie arvutisse salvestatud väikeste tekstifailidega. Sessiooniküpsised kustutatakse meie lehekülje kasutamise järgselt automaatselt. Teised küpsised salvestuvad teie arvutisse ning need tuleb soovi korral kustutada manuaalselt.

  • Patsiendi isikuandmete töötlemine meditsiiniteenusele regitreerimisel Patsiendilt kogutakse isikuandmeid meditsiiniteenusele registreerides.
  • Agedad liigeste valud
  • Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne.
  • Üldised uuringuandmed kuupäev, meditsiinitöötaja jne Andmed teavitamise kohta Patsiendi juhtumitega tegelevad meditsiini töötajad, kes töötavad asutuses, mida patsient külastab Dermatoloogid, kes töötavad asutused, kuhu e-konsultatsioon saadeti Andmete hoidmine Andmeid hoitakse ainult Euroopa Liidus asuvates serverites ega jagata kolmandate osapooltega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu.
  • Susti kuunarnuki valu

Tänu küpsistele on meil võimalik teid tuvastada, kui külastate meie lehekülge järgmisel korral. Teil on võimalik seadistada oma brauser teavitamaks teid juhul, kui küpsiseid kasutatakse või vastavalt sellele, milliste küpsiste säilitamist te soovite.

Kui patsiente toodeldakse Sulgeb reuma

Küpsiste täielik eemaldamine võib seada piiranguid meie lehekülje normaalseks kasutamiseks. Kolmanda osapoole küpsised Kolmanda osapoole küpsised on küpsised, mis on loodud kolmandate osapoolte näiteks Facebook või Google poolt ning mida meie kasutame analüütilisel eesmärgil. Küpsised loovad parema ligipääsetavuse meie veebilehele ning analüüsivad kasutajate profiili selleks, et saaksime lehekülje külastajatele pakkuda neile sobivaimat teenust.

Kõigi Medexi töötajate ja koostööpartneritega sõlmitud lepingutes sisaldub konfidentsiaalsusnõue. Ligipääsuõigused isikuandmetele on piiratud vastavalt teenuse osutamise vajadusele.

Pirita Perearstikeskus

Isikuandmete töötlemiseks Medexi töötajad identifitseerivad ennast. Isikuandmete logid säilitatakse. Isikuandmed säilitatakse GDPR-andmeturbenõuetele vastavalt krüpteeritud kujul.

Kui patsiente toodeldakse Ola Lipoomi ravi

Patsient pääseb oma isiklikele andmetele ligi läbi mitmeastmelise autentimise. Kliendi õigused seoses isikuandmetega 8. Patsiendil on isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. Patsiendil on isikuandmete töötlemise muuhulhas järgmised õigused: 8. Teadvusetu või tahte väljendamiseks muul põhjusel suutmatu patsiendi terviseandmetega seotud teavet võime väljastada patsiendi omastele abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või patsiendi elukorraldusest tulenevad muud lähedased isikud.

Andmekaitse

Viimati nimetatud juhul puudub haiglal siiski kohustus patsiendi terviseseisundist kõikide omaste eraldi teavitamiseks. Isikusamasuse tuvastamine haiglas kohapeal Haiglale on igakordselt õigus paluda Teil esitada Teie isiku üheseks tuvastamiseks, nagu ka patsiendiga seotuse kontrollimiseks, vastavaid tõendeid.

Kui patsiente toodeldakse Bass valu bassis

Juhul kui haiglal ei ole võimalik veenduda Teie isikusamasuses või Teie õigustatuses patsiendiga seotud mistahes teabe saamiseks, puudub haiglal kohustus Teile tervishoiuteenuse osutamiseks või mistahes eelduslikult Teid ennast või teie võimalikku lähedast isikut puudutava teabe väljastamiseks. Haigla lähtub seejuures eelkõige patsiendi õigusest privaatsusele, arvestades seejuures terviseandmete delikaatse iseloomuga ja sellest tuleneva terviseandmete võimalikust volitamata levikust tingitud kahjulike mõjudega patsiendile.

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete dokumenteerimine, parandamine, säilitamine ja kustutamine Teil on õigus taotleda haiglalt Teie puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või ülekandmist või ligipääsu piiramist. Samuti on Teil õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemise osas.

Haigla säilitab isikuandmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras ning seejuures kooskõlas haigla andmetöötlusreeglitega. Eeltoodust tulenevalt puudub isikul õigus nõuda selliste temale tervishoiuteenuse osutamist puudutavate isikuandmete kustutamist, millise säilitamise kohustus tuleneb haiglale õigusaktidest või selliste isikuandmete sh tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete kustutamist, milliste säilitamise tähtajad tulenevad õigusaktidest või milliste säilitamiseks on haiglal põhjendatud huvi.

Viimati nimetatud isikuandmetena käsitleb haigla eelkõige võlgnevustega või kahjujuhtumitega seotud andmeid. Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel ja vastavate dokumentide säilitamisel lähtub haigla eelkõige õigusaktidest tulenevatest tingimustest ja korrast, sh sotsiaalministri Õiguste kaitse ja kontaktandmed: Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse saarehaigla.

Kui patsiente toodeldakse Kreem liigestele

Sellised isikud tuleb nimetada OÜ Pirita Perearstikeskuse töötajale, kes teeb vajalikud kanded. OÜ Pirita Perearstikeskuse töötaja võib Patsiendi poolt määratud kolmandalt õigustatud isikult küsida enne isikuandmete telefoni teel väljastamist "võtmeküsimuse", millega kinnitatakse õigustatud isiku samasus. OÜ Pirita Perearstikeskus väljastab Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid e-kirja teel vaid krüpteeritud kujul.