Hurt harja jala, [ETY] Eesti etümoloogiasõnaraamat

Rahuldav, aga mitte hea. Muidu kudagi tähtsad oliwad ehk on, nagu jälle nende nimedest näeme: Wene kapsad ehk Rakwere raiped Bunias orientalis , — Mailase rohi Wiola tricolor , — Põld-kaetisrohi Polygala amara , — Õunarohi Stellaria gramirea , — Mesikud Melilotus officinalis , — Maarja maltsad Melilotus wulgaris , — Orjawits, kibuwits Rosa canina , — Karu putked Heracleum sibiricum , — Koerputked, penipütsk Anthriscus sylwestris , — Waresputked Chaerophyllum bulbosum , Aiatari hein Scabiosa arwensis , — Pagana pää Gnaphalium uliginosum , — Karikakrad Anthemis tinctoria j.

Wana rahwausk ja ebausk. Kahest wiimsest materjaalist on mitmed auuwäärt uuri­jad, nimelt Dr. Kreutzwald ja Dr. Wiedemann küll ka mõn­dagi juba üles pannud ja teaduse walge ette toonud, aga kui ligemalt nende ülespanekutega tutwaks oled saanud, näed pea, et üksi järi puudusi ehk aukusid leiad, mis täitmata. Muidugi ei ütle seda mina kudagi nimetatud meeste töö ehk auu alandamiseks — nad on kadumata tööd teinud, — waid ma tahan aga elawaste meele tuletada, kudas meie kohus on, nende põhja Hurt harja jala edasi ehitada ja mitte suikuma ehk tuimaks jääda.

Üks mees ei jõua siin ial kõik ära teha, otse sellepärast on tarwis, et igamees jõudu mööda tööst osa wõtab. Wäga soowida oleks ja saaks wägewaste isamaa uurimise tööd aitama, kui kaht järgmist nõuu wastu wõetakse ja täi­detakse: Esiteks. Armas lugija käigu kuus ülemal seiswat punkti läbi ja kirjutagu kõik üles, mis tema neist teab, senni kuulnud ja tähele pannud, ilma et temal tarwis oleks senna tänna küsima ja kuulama hakata.

Mina wõin ette julge olla, et iga Eestlane nõnda kauni lisa wana-aja tundmiseks kokku wõib panna.

Mitmelt poolt kokku tulnud materjaalid täiendawad ükstõist ja saadawad tõiste hulgas suurt kasu. Ehk tõiseks. Keegi wõtab ühe ehk ainult paari ülemal seiswaist punktidest iseäranis uurimise kombel käsile, teeb selle üksiku põllu pääl iseäranis hoolega tööd, küsib, kuu­lab, korjab muunde käest ja püüab oma wäljawalitud põldu nii laialt ja sügawalt ära arida kui iganes wõimalik. See kombe sünnib iseäranis nooremaile, kes nobedamad ja omas elus lahtisemad on kui wanemad inimesed.

Hurt harja jala

Tõusku siis õige palju noori wendi ja õdesid, kes sell kombel kindla uurimise asja käsile wõtawad ja wana-aja tundmist kaswatawad kas mõne tähtsa laulude- wõi wanasõnade- wõi juttude- mõistatustekoguga wõi mõne muu tähtsa korjandusega. Wana laulude kohta tuleb iseäranis tähendada, et nende wiimne korjamise aeg praegu käes on. Üks inimese iga weel edasi, siis ei saa neid rahwasuust enam ühtainust leitama.

Ennewanast lauldi neid igal pool Eestlaste maal igasuguses elu olemises, nagu nüüdki weel Setumaal, aga praegu on Eestis ja Liiwis endine wana rahwalaul kustunud. Uuema aja waim on neile suretawaks katkuks saanud. Siiski on weel wanemaid inimesi leida, nimelt naesterahwaid, kes wana laulude sõnu oskawad ja ette wõiwad ütelda. Nende suust korjatagu weel, mis wanast ja ülitähtsast esiwanemate waimuwarast meie päewini on ulatunud.

Mõnes kohas on wiimse wiietõistkümne aasta sees wanu laulusid wäga hoolsaste korjatud, aga on ka jälle kihelkonde hulga kaupa, kus keegi ennast nende pärast ei ole liigutanudki. Otepää ja Rõngu kihelkond uuriti küll tõe meelega läbi, aga saak oli kehwa.

Aga wane­mast ajast on Kadrina kihelkonnast üks kaunis laulude kogu Tallinas olemas, mis endine Kadrina õpetaja A. Knüpffer on korjanud. Muidu ei tea mina praegu suuremaid kogusid kustki olemas. Meie näeme, et weel hulga kaupa terwid kihelkonde igas maakonnas on, Hurt harja jala laulusid mitte weel ei ole otsitud.

Needki kihelkonnad ei wõi ommeti tuima tunnistuse ja kurwa mälestu­se alla jääda järeltulewa põlwedele. Laulude korjamise poolest tuleb nõuda, et laulusõnad täiesti ja terawaste nõnda üles kirjutatakse, kui laulikud lau­lawad ehk ette ütlewad; üleskirjutaja ei pea midagi muutma, ei maha jätma ega juure lisama.

Üksnes selle läbi saab materjaal õige ja usaldusewääriline olema, teadusele kõlblik ja kasuline.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele

Teaduse põllul on tema materjaal sedawiisi hinnast kahetsemisewäärt jau kautanud. Niisamati on wäga kahetseda, et ta neid rahwa­laulusid, milledest ta oma Kalewipoja lõi, mitte nende algu­päralises mundris alale ei ole hoidnud ja järele jätnud.

Hurt harja jala

Kalewipoega lugedes ja teaduslikult tarwitades peab uurija tihti üsna kahewahel olema, mis päris wana Eesti mälestus ja mis auus lauluisa omast pääst luuletanud ehk juure lisanud. Wana eht materjaal jäägu muutmata ja puutumata.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Jakob Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud. Mitmelt poolt on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest. Kõiki, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult. Tänuwäärilist tööd on mitmelt poolt tehtud, aga weel ärksamat ja hoolsamat tööd tuleb teha, et meie esiwanemate elupilt täielikult ja nägusalt igamehe silmade ette wõiks tõusta ja ajaloo tundmiseks kindlaks mälestuseks seisma jääda. Sellepärast palun mina uueste armsaid Eesti wendi ja õdesid, igasuguse wanawara korjamises mitte lõdwaks jääda, waid elawaste tööd teha.

Mis uuemad laulikud ehk luuletajad sest materjaalist oma wiisi teewad ja kuda nemad seda teewad, kauni kirjanduse kasuks ja kaswatamiseks, see on üsna iseasi, mis teaduse uurimisest täiesti lahutada tuleb.

Luuletagu Eesti pojad ja Eesti tütred, kellele Jumal seda waimu ja wõimu annud, punugu nemad laulupärgi ka neist lilledest, mis esiwanemate wanalt wäljalt nopitud, aga selle uuema aja kunsttöö kõrwas jäetagu esiwanemate oma ja päris wanawara rikkumata järje pääle ja hoietagu hellaste alale; sest tõuseb tõsine ja jäädaw tulu teadusemeestele ja luuletajatele ühtlasi. Mis praegu laulude kohta sai öeldud, maksab täiesti ka wanasõnade ja rahwamõistatuste kohta.

Ennemuististe juttude üleskirjutamise juures on kirjutajal enam wabadust, sest et neil juttudel ka rahwasuus waba worm on, ilma kindla seaduseta. Siiski tuleb ka juttusid üles kirjutades soowida, et kõik oma ilustamine kaugele jääb ja sõnad nii paberisse pannakse, kui rahwasuu jutustab ja räägib.

Rahwas ise on enamiste ikka ülem Hurt harja jala kui üksik inimene. Wana kombete ja pruukide, niisamati ka wana rahwausu ja ebausu üleskirjutamise poolest on wäga kasulik, kui enne kirjutamist kindel plaan tehakse, mis asjust mälestusi tahetakse korjata ja kirja panna. Niisuguse plaani järele läheb töö ruttu edasi ja teeb üleskirjutajale enesele suurt rõõmu, Et mull enam harjumist on olnud nii­suguste üleskirjutamiste poolest, kui mõnel nooremal suguwennal, siis arwan, et see mitte kasuta ei saa olema, kui siin tähendatud materjaali kohta ühe korjamise kawa küsi­muste kombel ette panen.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on teie maa­konnas kihelkonnas, wallas olemas inimese elujaamadel: Lapse ristimisel nurganaeste, waderite, külaeitede, piduliste kombed— Pruuti walides ehk otsides, tõiselt poolt Peigmeest soowides ehk oodates noortemeeste ja neidude kombedKosjas käies kombed ja pruugid enne pulmi— Pulmade pääl see päätükk on wäga pitk, nii et teda üksi terweks raamatuks wõib wenitada — Pärast pulmi kodu Hurt harja jala ehk kirikusse minnes— Surnute matmisel suretades, pitkile õlile pannes, kirstu pannes, pidu pida­des, surnuaeda wiies, mattes, tagasi tulles Spasm olauhendus.

Hurt harja jala

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on olemas pühade päewil ja tähtpäewil: Jõuluks, — Wana-aasta lõppul ja Nääripäewal, — Lihaheitel ehk Wastla päewal, — Paastu ajal, — Lihawõttel, — Nelipühil, — Jaanipäewal, — siis: Tõnisepäewal, Küündlapäewal, Tuhapäewal, Madisepäe­wal, Jüripäewal, Nigulapäewal, Peetripäewal, Jakobipäewal, Lauritsepäewal, Pärtlipäewal, mitmel Maarjapäewal, Mihkli­päewal, Mardipäewal, Kadri- ehk Kadrinapäewal, Toomapäewal.

Peaks siin mõni tähtpäew nimetamata olema, siis pan­dagu see weel juure.

Hurt harja jala

Hommikuses valu kuunarnukis kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas igapäewases elus: Üles tõustes, tööle minnes, töölt tulles, magama heites, teele minnes ja teelt tulles, saunas käies, supeldes, riidisse pannes, riidist wõttes j.

Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas iseäraliste tööde ja toimetuste juures: Külwates, kündes, äestades, leigates, leikust kokku pannes, reht peks­tes, wilja puhastades wisates, tuulutadesjahwatades, leiba küpsetades, rooga keetes, loomi tappes, liha soolates, worstisid walades, heina tehes, linu harides, kangast kududes, kedrates ehk lõnga tehes, õmmeldes, kapsaid istutades, sõnnikut wedades, puid raiudes, karja kewade wälja ajades, karja hoi­des, öitsis olles, kalu püüdes, wihta marja, osja minnes, mõisa teul olles, kaewu kaewamisel, maja ehk hoonet ehita­des, kirikusse ehk lauale minnes j.

Monica tunnistab, et huvi pakuvad ainult idamaised hurdatõud — peale Afganistani hurda saluki selle tõuga Hurt harja jala aastailsloughi ja azawakh. Äärmisel juhul ehk mõni neist loetletuist. Meeldivus põhineb afgaani hurda tõule omasel iseloomul, olemusel ning välimusel. Eestis on viimaste aastate statisika kohaselt sündinud pesakondi kolmes kennelis. Tõu populaarsuse tippaeg oli ndatel aastatel jandatel aastatel.

Hurt harja jala

Monica kinnitab, et suur populaarsus on siiski pigem kahjuks kui kasuks mistahes tõule. Internetiajastu on selliste koerte kasvatajate ja omanike tuvastamise õige kiireks ja lihtsaks muutunud ja afgaani hurtade arvukus maailmas on siiski nii väike et kõik tunnevad kõiki.

Kasvataja on ka see isik, kelle poole esimesena pöörduda, kui soovitakse koerast loobuda. Välimuselt ülimalt esinduslik Kasvatajatele on oluline aretuses säilitada tõugu muutmatuna, hoides alles nii head kehaehitust kui tõuomadusi ja tõuomast iseloomu ning unustamata head tervist.

  • U16 koondise peatreeneriks sai Norbert Hurt - too24.ee - Jalgpall luubi all!
  • Afganistani hurt – suursugune koer - Lemmikloom
  • Kleit liigeste raviks
  • Eesti mõistatused - Lugemik
  • Artroosi Tweet Sustav ravi valjavoolu

Millised siis on selle tõu välimuse kõige olulisemad punktid? Nende olemus annab aimata jõudu ja kiirust, liikudes kannab ta end uhke peahoiakuga, tema pilk on justkui inimesest läbivaatav ja tulinegi.

Aluskarv puudub, karva nad ei aja, sest karv ei vahetu enam peale kutsikakarva vahetust, vaid kasvab omasoodu just nagu inimese juus. Karva pikkusel või hulgal ei ole mingit tähtsust, noortel kuni 3aastastel koertel võib mõnikord olla karva liigagi palju, aga kutsikakarva vahetudes see muutub — alates Samuti ei ole mingit tähtsust karva värvil, kõik värvid on standardikohaselt lubatud. Värvitoonidest on musti, kuldseid maskiga, kreeme, siniseid, kuid ka brindle, domino, black and tan ja silver.

Karvahooldus — kas lihtne või keeruline?

Monica Kullarand on täpselt õige inimene, kelle käest ka pikemalt uurida afgaanide karvahoolduse kohta. Kohe alguses kinnitab ta, et afgaani hurda karvahooldus on teema, mis on selle tõu osas tihti üks suuremaid linnalegendide allikaid.

Vastupidi — seda tehes saab karv lõhutud, katkev ja rikutud ning hakkab pusastuma! Tegelikkuses pestakse afgaani hurta nädalas korra šampooni ja palsamiveega, harjatakse märg karv fööni all kuivaks. Täiskasvanud afgaani heas seisus karva föönitamisele kulub olenevalt karva hulgast 45 minutit kuni 2 tundi nädalas. See pole sugugi palju. Kui kulub aega kauem siis on kindlasti seda aega võimalik lühendada — hea toit, palju värskes õhus viibimist, regulaarne hooldus — need on peamised märksõnad.

Kõige olulisem on: pesta alati üks päev enne pusade ilmumist, nii on harjamine kerge ja meeldiv mõlemale.

Afganistani hurt – suursugune koer

Ühte asja peaks siiski teadma: kui afgaani hurt jääb õigel päeval pesemata ja veel mõned nädalad otsa, siis karv takistub, ja isegi, kui lahti kammida, takustub uuesti ning nõuab hoolikat hooldust ja tihedat pesu. Vahel polegi võimalik lahti harjata, vaid on parem karv ära lõigata, vältimaks takkude alla haavandite teket.

Veteraniikka jõudnud afgaani hurtasid hoitakse tihti lühikeses karvas, et neil oleks kergem liikuda ja olla. Taunitud ei ole ka noorema koera karva lühikesena hoidmine, kui on peres kiiremaid ja ootamatuid aegu. Hurt hooldus Hurtjalg on väga lühike, sileda karvkattega, mis vajab väga vähe hooldust.

Tõug on varustatud madala kuni mõõduka kiirusega, nii et aeg-ajalt korduvalt pehme harjaga või peibutussõrmega peaks olema piisav. Tavaline hurt vajab ainult mõnikord suplemist.

  • Eestlane olen: Jakob Hurt | ERR | Digihoidla
  • Hurt: Tammeka on palliga väga hea - too24.ee - Jalgpall luubi all!
  • Valus olaliigese ravi
  • Hurt koeratõug profiil
  • Paisuvad sormede liigesed

Korrake oma küüne regulaarselt, hoides neid lühikesteks, et vältida libisemist põrandate libisemist. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole Greyhounds tavaliselt hüperaktiivsed ega liiga energilised.

Eestlane olen: Jakob Hurt

Kuigi suurepärased sportlased, võivad nad olla ka supluskartulid suuremal osal päevast ja sobivad isegi korteri eluks. Nad armastavad jooksma, kuid mõõdukas igapäevase harjutuse kogus peaks olema piisav, et hoida oma hõimurahva motiveeritud ja sobilik.

Peate olema kindel, et te ei luba hõõrdkattega jalutusrihma, kuna need on saagikäigulised ja väikesed loomad pärast pisaraid.

Hurt harja jala

Hea on piiratud ala, kus nad saavad ringi liikuda. Mõlemad korrektsed väljaõpped ja sotsialiseerumine on mõlemad väga olulised hurtute jaoks. Õnneks saab enamik õpetada ja hästi korrastada. Kuigi suguküpsetajad võivad mõnikord saada kutsikateks, on enamik lemmikloomahirmutest tegelikult pensionärid.

Võidusõidu koertel on keskmise kaaslase koeraga võrreldes väga erinev elu. Rahuldav, aga mitte hea. Nemad kaks on sellised, keda ma tõstaksin esile, kes on ootusi veidi isegi ületanud. Ülejäänud mängijad on mänginud sellisel tasemel, nagu me ootasime.